Soal UAS/PAS Mapel PKN Kelas 8 Semester 1 Dan Kunci Jawabannya

Vadcoy.com – Pada postingan kali ini, Mang Ocoy akan membahas tentang Soal UAS/PAS Mapel PKN Kelas 8 Semester 1 dan Kunci Jawabannya. Silahkan simak penjelasannya dibawah ini.

Dibawah ini merupakan Soal UAS/PAS Mapel PKN Kelas 8 Semester 1 dan Kunci Jawabannya.

Adapun Soal UAS/PAS Mapel PKN Kelas 8 Semester 1 dan Kunci Jawabannya ini berisi dari 25 soal pilihan ganda.

Sebaiknya para peserta didik mengerjakan Soal UAS/PAS Mapel PKN Kelas 8 Semester 1 secara mandiri terlebih dahulu sebelum melihat kunci jawabannya.

Soal UAS/PAS Mapel PKN Kelas 8 Semester 1 dan Kunci Jawabannya

1. Pokok kaidah negara yang fundamental dalam hukum mempunyai hakikat dan kedudukan….

A. tetap, kuat dan dinamis

B. tetap, kuat dan tidak berubah

C. tetap, kuat dan dapat diubah

D. tetap, kuat dan fleksibel

Jawaban: B

2. Sebagai pokok kaidah negara yang fundamental, Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah memenuhi persyaratan, di bawah ini adalah persyaratan yang kurang tepat….

A. pembukaan ditentukan oleh pembentuk negara (PPKI) yang telah mewakili bangsa Indonesia

B. pembukaan memuat falsafah negara, asas politik dan tujuan negara

C. pembukaan menetapkan adanya suatu UUD Negara Republik Indonesia

D. pembukaan dirumuskan oleh panitia sembilan yang telah mewakili seluruh bangsa Indonesia

Jawaban: D

3. Perhatikan pokok kaidah negara yang fundamental yang terdapat dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945!

1.Tujuan negara

2. Cita-cita nasional

3. Kedaulatan rakyat

4. Dasar Negara

Pokok kaidah negara yang fundamental yang terdapat dalam alinea keempat ditunjukkan pada nomor….

A. 1, 2 dan 3

B. 1, 2 dan 4

C. 1, 3 dan 4

D. 2, 3 dan 4

Jawaban: C

4. Istilah Pancasila dalam bahasa Sansekerta, asal kata panca (lima) dan sila (sendi, asas). Apa makna istilah Pancasila sebagai Dasar Negara….

A. Jiwa bangsa Indonesia yang turun temurun sekian abad lamanya

B. Pancasila sebagai falsafah bangsa Indonesia

C. Lima dasar yang berisi pedoman tentang tingkah laku yang penting dan baik

D. Mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan negara

Jawaban: C

5. Bagaimana penerapan Pancasila sebagai moral pembangunan di lingkungan sekolah …..

A. menjadikan sekolah sebagai tujaun pembangunan di Indonesia

B. produk yang dihasilkan oleh peserta didik dapat digunakan oleh masyarakat

C. mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan tujuan dari sekolah

D. kerangka proses belajar di sekolah merupakan pembangunan manusia Indonesia

Baca juga:  Soal UTS/PTS PAI Kelas 5 SD Semester 1 Tahun 2021/2022

Jawaban: D

6. Akibat bagi suatu negara yang tidak memiliki Dasar Negara ….

A. menjadi negara yang selalu ditakuti oleh negara lain

B. menjadi negara yang rakyatnya selalu menderita

C. menjadi negara yang tidak memiliki arah dan tujuan yang jelas

D. menjadi negara yang mudah dipecah belah

Jawaban: C

7. Suatu negara akan terombang-ambing karena tidak mempunyai pedoman, arah dan tujuan yang jelas, hal tersebut merupakan akibat apabila suatu negara tidak mempunyai….

A. jiwa dan kepribadian bangsa

B. dasar negara

C. pandangan hidup bangsa

D. perjanjian luhur bangsa

Jawaban: C

8. Sebagai norma hukum, Pancasila mempunyai sifat imperatif atau memaksa, artinya….

A. norma-norma lainnya dalam kehidupan negara tidak boleh bertentangan dengan Pancasila

B. siapa yang melakukan pelanggaran harus ditindak kecuali pejabat dan penegak hukum

C. mengikat dan memaksa setiap warga negara untuk tunduk dan taatpada Pancasila

D. mengikat dan memaksa negara lain untuk tunduk dan patuh pada Pancasila

Jawaban: C

9. Sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, Pancasila berfungsi sebagai….

A. dasar berdiri dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia

B. dasar dalam kegiatan penyelenggaraan kenegaraan

C. sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia

D. sebagai pembimbing yang mengarahkan bangsa Indonesia menuju tujuan

Jawaban: D

10. Perhatikan kedudukan Pancasila dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dibawah ini!

1. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia

2. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia

3. Pancasila sebagai Dasar Negara

4. Pancasila sebagai perjanjian luhur

Walaupun Pancasila disahkan oleh sebuah PPKI, tetapi PPKI sebenarnya adalah suatu badan yang mewakili suara rakyat Indonesia dan hasilnya dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan kenegaraan.

Manakah dari empat kedudukan Pancasiladiatas yang sesuai dengan pernyataan tersebut:

A. no 1 dan 2

B. no 3 dan 4

C. no 2 dan 3

D. no 1 dan 4

Jawaban: B

11. Perhatikan fungsi Pancasila di bawah ini!

1. Sebagai alat pemersatu bangsa

2. Mengarahkan bangsa Indonesia menuju tujuan

3. Sebagai dasar penyelenggaraan kehidupan kenegaraan

4. Sebagai dasar dan sumber hukum nasional

Dari pernyataan di atas fungsi Pancasila sebagai Dasar Negara ditunjukkan pada nomor….

A. 1 dan 2

B. 3 dan 4

C. 1 dan 3

D. 2 dan 4

Jawaban: B

12. Perhatikan penyataan di bawah ini!

1. Pancasila mengatur segala hukum yang berlaku di Indonesia

Baca juga:  Soal UTS/PTS PAI Kelas 1 SD Semester 2 Tahun Ajaran 2021/2022

2. Pancasila dijadikan arah dan tujuan pembangunan nasional

3. Setiap hukum tidak boleh bertentangan dengan Pancasila

4. Semua hukum harus tunduk dan bersumber pada Pancasila

Dari pernyataan di atas manakah makna Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia:

A. no 1, 3 dan 4

B. no 1, 2 dan 4

C. no 2, 3 dan 4

D. no 1, 2 dan 3

Jawaban: A

13. Perhatikan pernyataan di bawah ini!

1. Semua sila dari Pancasila tidak dapat dilaksanakan secara terpisah

2. Sila pertama Pancasila di landasi sila-sila lainnya

3. Sila kedua Pancasila melandasi sila ketiga, keempat, kelima dan dijiwai oleh sila yang pertama

4. Sila kelima melandasi dan dijiwai oleh sila-sila lainnya

Pernyataan yang tepat yang menggambarkan bahwa nilai-nilai Pancasila merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh, ditunjukkan oleh nomor….

A. 1 dan 3

B. 1 dan 4

C. 2 dan 3

D. 3 dan 4

Jawaban: A

14. Apa peran sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia?

A. Sanggup dan rela berkorban demi kepentingan rakyat Indonesia

B. Setiap manusia Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama

C. Mengembangkan perbuatan yang luhur tercermin dalam sikap kekeluargaan dan gotong royong

D. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain

Jawaban: C

15. “Merupakan sendi utama demokrasi di Indonesia berdasar atas asas musyawarah dan kekeluargaan”, hal tersebut merupakan karakteristik nilai Pancasila sila….

A. kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan

B. keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

C. kemanusiaan yang adil dan beradab

D. persatuan Indonesia

Jawaban: A

16. Kedudukan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bagi bangsa Indonesia adalah sebagai….

A. Hukum Dasar

B. Hukum tertinggi

C. Hukum formal

D. Hukum Dasar Tertinggi

Jawaban: D

17. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menilai apakah ada aturan hukum yang lebih rendah sesuai atau tidak dengan norma hukum yang lebih tinggi.

Pernyataan di atas merupakan fungsi dari UUD yaitu sebagai…..

A. alat kontrol

B. pengatur

C. penentu

D. pemberi kebijakan

Jawaban: A

18. Perhatikan Perundang-undangan di bawah ini!

1. UUD 1945

2. Ketetapan MPR

3. Peraturan Presiden

4. UU/PERPPU

5. Perda Provinsi

6. Perda Kabupaten

7. Peraturan Pemerintah Tata urutan Peraturan Perundang-undangan menurut UU No.12 Tahun 2011 yang benar adalah….

Baca juga:  Soal UAS/PAS Mapel Bahasa Jawa Kelas 7 Semester 1 + Kunci Jawabannya

A. 1-2-3-4-5-6-7

B. 1-2-4-7-3-5-6

C. 2-1-4-7-3-5-6

D. 2-1-7-3-4-5-6

Jawaban: B

19. Tata cara perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang benar adalah….

A. unsur perubahan diajukan sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah MPR secara tertulis

B. sidang MPR dihadiri sekurang-kurangnya 1/3 anggota MPR

C. putusan disetujui minimal 30 persen dari anggota MPR

D. mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat dilakukan perubahan

Jawaban: A

20. Di bawah ini adalah hal-hal yang tidak berkaitan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) ….

A. Presiden berhak mengeluarkan PERPPU dalam hal kegentingan yang tidak memaksa

B. PERPPU harus mendapat persetujuan dari DPR dalam masa persidangan berikutnya

C. PERPPU yang tidak dapat persetujuan dari DPR, PERPPU tetap menjadi Undang-undang

D. Apabila PERPPU mendapat persetujuan dari DPR maka ditetapkan menjadi Undang-Undang

Jawaban: A

21. Peraturan Pemerintah (PP) adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk melaksanakan …… sebagai mana mestinya.

A. Undang-Undang Dasar

B. Ketetapan MPR

C. Undang-Undang

D. Peraturan Daerah

Jawaban: C

22. Undang-Undang yang mengatur tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah….

A. UU No.10 Tahun 2004

B. UU No.11 Tahun 2004

C. UU No.10 Tahun 2011

D. UU No.12 Tahun 2011

Jawaban: D

23. Tata urutan Peraturan Perundang-undangan mengandung prinsip….

A. dasar penentuan Peraturan Perundang-undangan tidak selalu Peraturan Perudang-undangan

B. semua Peraturan Perundang-undangan dapat dijadikan sebagai dasar hukum/yuridis

C. Peraturan Perundang-udangan yang berlaku memiliki tingkatan, dan kedudukan

D. Peraturan Perundangan-undangan yang lebih rendah mengesampingkan peraturan yang lebih tinggi

Jawaban: C

24. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) diatur dalam UUD 1945 pasal….

A. 19 ayat (1, 2 dan 3)

B. 20 ayat (1, 2, 3 dan 4)

C. 21 ayat (1 dan 2)

D. 22 ayat (1, 2 dan 3)

Jawaban: D

25. Perhatikan contoh perilaku di bawah ini!

1. Memiliki akta kelahiran

2. Mematuhi aturan berlalu lintas

3. Melakukan perbuatan melawan hukum

4. Tidak main hakim sendiri

Contoh perilaku warga negara dalam menaati perundang-undangan yang berlaku ditunjukan pada nomor….

A. 1, 2 dan 4

B. 1, 3 dan 4

C. 2,3, dan 4

D. 1,2, dan 3

Jawaban: A

Itulah pembahasan Soal UAS/PAS Mapel PKN Kelas 8 Semester 1 dan Kunci Jawabannya yang bisa Mang Ocoy bagikan. Semoga bisa bermanfaat bagi Anda semua!