Diketahui fungsi f(x) = mx + n, f(–1) = 1, dan f(1) = 5. Nilai m dan n berturut-turut adalah….

Pertanyaan: Diketahui fungsi f(x) = mx + n, f(–1) = 1, dan f(1) = 5. Nilai m dan n berturut-turut adalah….

A. –2 dan –3
B. 2 dan –3
C. –2 dan 3
D. 2 dan 3

Jawaban: D. 2 dan 3

Baca juga:  Sungai yang alirannya sejajar dengan arah antiklinal dinamakan sungai....